תקנון ומדיניות פרטיות

פורסם ב
תודה על ביקורכם באתר.

אתר:  https://www.theschumacher.co.il  הינו אתר אינטרנט המספק, בין היתר, מידע אודות מלון שומאכר חיפה (להלן: "המלון" ) (השירותים הניתנים על ידי המלון, המחירים, המבצעים ועוד. כמו כן, במסגרת האתר ניתן לרכוש אירוח וחבילות נופש במלון וכן חבילות ספא, והכל כמפורט באתר (להלן: "האתר" )

אנא קראו הודעת פרטיות זו לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, טלפון, דוא"ל, פרטי אמצעי תשלום וכדומה) לחברה באמצעות האתר.

באתר זה משמעותם של המונחים "אנו", "שלנו", "אלינו" ו- "החברה" תהא החברה "מלון שומאכר בע"מ ח.פ : 513930362 (להלן: "החברה" )
בהודעה זו מפורטים כמה מהתהליכים המיושמים באיסוף מידע מהאתר ובקשר עמו ובשימושים הנעשים במידע זה.

בקשות או שאלות בעניין המידע אודותיכם (כפי שנתקבל אצל החברה - ככל שנתקבל - במסגרת גלישתכם באתר) יש להפנות לחברה באמצעות השלמת ושליחת הפרטים הנדרשים בעמוד "צור קשר" שבאתר או באמצעות יצירת קשר עם המלון בטלפון 04-8806070

 1. איסוף מידע ושימושים אפשריים
  1.1 אנו אוספים שני סוגי מידע אודות גולשי האתר: (א) מידע אקטיבי (כגון: שם, תעודת זהות, כתובת דוא"ל, מספרי טלפון, פרטי אמצעי תשלום, תאריכי האירוח המבוקשים וכו') אותו מוסר הגולש באתר, בין היתר, לצורך ביצוע הזמנת אירוחים וחבילות נופש במלון וחבילות ספא; וכו.. (ב) מידע פאסיבי (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של הגולש ועוד)

  1.2  ידוע לגולשים באתר, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסרתם ו/או תמסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר במסגרת האתר, לרבות פרטים אישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של החברה, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן, בהתאמה: "מאגר המידע" ו- "חוק הגנת הפרטיות") בעת מסירת פרטים לחברה במסגרת האתר, הגולש באתר מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.

  1.3  פרטים אישיים שימסרו על ידכם אקטיבית במהלך הגלישה באתר ישמשו רק למטרות המצוינות במפורש במיקום הספציפי שבו יינתנו, ובפרט שלא יעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום שנמסרו על ידכם אלא לביצוע תשלום בגין הרכישה אותה ביקשתם לערוך באמצעות האתר.

  1.4 ידוע לגולשי האתר כי החברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליהם בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליהם בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות").

  1.5  עוד ידוע לגולשי האתר שמידע שנמסר על ידם כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה - ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.

  1.6 למרות על האמור לעיל, יוער גם כי (א) ייתכן שהמידע שייאסף אודות הגולשים יועבר אל מחוץ לישראל, בהתאם ובכפוף להוראות הדין (לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו); (ב) אנו עשויים להידרש להעביר מידע שייאסף אודות גולשי האתר (כולו או חלקו) לרשויות המדינה או לצדדי ג' מכוח הוראות הדין; (ג) אם החברה תירכש (במלואה או בחלקה) או תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו, אין זה מן הנמנע שהמידע אודות גולשי האתר יועבר גם לרשותו; (ד) ייתכן שהמידע שייאסף אודות הגולשים ישמש את החברה בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בין הגולש לבין החברה; (ה) יתכן והחברה תידרש להעביר את המידע שייאסף אודות גולשי האתר לצדדים שלישיים במקרים בהם החברה תסבור שהגולש באתר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

 2. שרת יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.

 3. מחיקה, תיקון ועיון בנתונים

  3.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שנאסף עליו והמוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

  3.2 . מובהר כי גולשי האתר זכאים, לפי דרישתם, לעיין במידע שנאסף עליהם והמוחזק במאגר המידע ו/או להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליהם לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתם לעיין במידע ו/או להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי לגולשי האתר שמורה הזכות, ככל שאינם מעוניין בקבלת הפניות (כהגדרתם בסעיף 1.4 לעיל), לבקש את הסרת שמם מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה) אם תישלחנה) אלהים או באמצעות דואר רשום או במייל לחברה.

  3.3  שינוי או מחיקת פרטים שנמסרו אקטיבית בידי הגולשים באתר, וכן עיון (בהתאם להוראות הדין) במידע אודות גולש באתר המצוי אצל החברה, כאמור בסעיף 3.2 לעיל, יכול שיעשה במגוון דרכים, לרבות באמצעות השלמת ושליחת הפרטים הנדרשים בעמוד "צור קשר"  שבאתר, באמצעות פניה למלון בטלפון 02-6500506 בשעות פעילותו או באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לחברה בכתובת info@theschumcher.co.il

 4. אבטחת נתונים

  4.1  החברה דואגת כי מערכותיה ואתריה יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יש להבין כי בעוד שאבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה ואתריה, הרי שאין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כאמור ואין ביכולת החברה לצמצם הסיכונים בחדירה בלתי מורשית לאתר.

 5. אתרי צד שלישי יתכן שהאתר יכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ואינם מכוסים על ידי הודעת פרטיות זו. במידה ותבחרו לגלוש לאתרים אחרים דרך הקישורים באתר זה, אנא זכרו כי מפעילי האתרים האחרים אינם מחויבים להוראות הודעה זו.

 6. Cookies 

  6.1 יתכן והחברה תעשה שימוש ב"עוגיות" ("Cookies") או בטכנולוגיות מעקב אחרות לאיסוף מידע על מנת לעקוב אחר התנועה באתר, בכלל זה להפעיל ולשפר הצעות באמצעות האתר; להציג ולסייע במדידות ומחקר בדבר האפקטיביות של הצעות שונות, פרסומות והתקשרויות באמצעות המדיה השונים; להתאים אישית את התוכן והפרסומות המוצגים לגולש וכיו"ב.

  6.2  "עוגייה" הנה תוכנה אלקטרונית אשר מתקשרת באמצעות דפדפן האינטרנט בין האתר למחשבו של המבקר/גולש.

  6.3  החברה לא מחייבת את הגולשים לקבל "עוגיות" ובאפשרות המשתמשים להימנע מקבלת "עוגיות" בכל עת.

  6.4   מדיניות פרטיות זו כוללת את השימוש ב"עוגיות" באתר זה בלבד ולא כוללת את השימוש בעוגיות ע"י כל צד שלישי.

 7. דוא"ל זבל ("Spam") איננו שולחים "ספאם". משלוח דברי פרסומת לגולשי האתר לא יעשה אלא בהתאם להוראות הדין (לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982)

 8. ילדים

  8.1  הגנת הפרטיות של ילדכם במרשתת חשובה לנו מאוד. על כן, אנו מציעים להורים או לאפוטרופוסים לבלות עם הילדים בזמן השימוש במרשתת ולהשתתף ולנווט את פעולותיהם ברשת.

  8.2 הערה מיוחדת לילדים מתחת לגיל 18 - אם הינך מתחת לגיל 18, עליך (א) ליידע אותנו בדבר; וכן (ב) להציג בפנינו אישור של הוריך או אפוטרופסיך טרם מסירת פרטים אודותיך. אם דבר מה בסעיף זה או בתקנון כולו אינו ברור לך דיו, אנא בקש את עזרתם של הוריך או של אפוטרופסיך.

 9. עדכון הודעת פרטיות - אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ולתקן הודעת פרטיות זו מעת לעת. על המבקרים באתר לעיין בהודעה זו טרם כל גלישה לאתר ולבדוק את השינויים שהוכנסו בה (ככל שהוכנסו בה) החל ממועד ביקורם האחרון בו.

 10. הסכמה על ידי דפדוף באתר, כמו גם על ידי מסירת פרטים אקטיבית אודותיכם בגדרי האתר, הנכם מקבלים על עצמכם את תנאיה של הודעת פרטיות זו.

 11. הדין החל על הודעת פרטיות זו יחול הדין הישראלי והיא תפורש לפיו. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס למחלוקות שתתגלענה בקשר עם הודעה זו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים היושבים בעיר חיפה


צור קשר
טלפון: 04-8806070
כתובת: לוחמי הגטאות 25 חיפה, ישראל